Różne dowody na wiarygodność Biblii

Kultura żydowska i państwo Izrael, jego prawa, tradycje itp. opierają się na Starym Testamencie. Pięć pierwszych ksiąg Biblii, Tora, to święte księgi judaizmu. Tora pozostaje podstawą religii i cywilnego żydowskiego prawa religijnego. Biblia daje konkretny i praktycznie jedyny w swoim rodzaju opis pochodzenia tej kultury i jej praw, poczynając od Abrahama, wyjścia z Egiptu, przyjęcia prawa Mojżesza, wejścia do Ziemi Obiecanej, aż po historię króla Dawida, króla Salomona i podbitego Izraela , deportowany do Babilonu i przywrócony do Jerozolimy. Opowiada historię swojego króla, budowę świątyni jerozolimskiej i wiele innych wydarzeń historycznych. Spójność Biblii z tradycją żydowską jest kolejnym dowodem autentyczności Biblii.

SPÓJNOŚĆ Z HISTORYCZNYMI WYPADKAMI

Obecnych jest również wiele niechrześcijańskich starożytnych relacji historycznych, które odnoszą się do Jezusa Chrystusa i wydarzeń biblijnych. Znani autorzy i źródła niereligijne, które pisały o tym w starożytności, to Józef Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz, Tallus i Flegon, Mara Bar-Serapion, Talmud żydowski, Lucjan z Samosaty, Filozof Celsus. Każdego roku odkrycia archeologiczne w coraz większym stopniu potwierdzają autentyczność i dokładność Biblii, ustalając opisane lokalizacje i obalając kłamstwa. Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat możliwości zlokalizowania Arki Noego zgodnie z opisem biblijnym. Dowody historyczne potwierdzające Biblię.

Proroctwa Biblijne

Biblia zawiera wiele proroctw dotyczących przyszłości (w sumie podano ich 2500). Jak widać, wiele z nich zostało już zrealizowanych. Jest to kolejny ważny dowód na to, że Biblia jest dokładna. Wiele proroctw przepowiadało przyjście Chrystusa – Mesjasza. Prawdopodobieństwo przypadkowego wystąpienia tych proroctw jest zerowe. Tak samo chrzest Duchem Świętym to przepowiadane zjawisko w księdze Joela, które znalazło wypełnienie w Dziejach Apostolskich.

Księga zmieniająca życie

Biblia to Żywe Słowo Boże, przemawia za nią nie tylko sama litera, ale Duch Święty. Boże obietnice zawarte w Biblii wypełniają się w życiu wierzących. Są to na przykład świadectwa uzdrowień po modlitwie i nałożeniu rąk, uwolnień duchowych po ich wyganianiu złych duchów z osób dręczonych, darów Ducha Świętego (np. dar języków towarzyszący chrztowi Duchem Świętym), poczucia przebaczenia win po opamiętaniu, Bożej miłości i pokoju po nawróceniu i wiele innych. Wierzący mają wiele świadectw, gdy czytanie Bożego Słowa niesie odpowiedzi na ich konkretne życiowe problemy.

Zobacz także: pomoc duchowa

Może Ci się również spodoba